АВАРИЙНА, ПОЖАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА АД
 
 
КЛИЕНТИ
 
НОВИНИ
 
ПРОЕКТИРАНЕ

         Нашите технически и инвестиционни проекти са ефективни и обединяват в себе си оборудване със съответните качества, което намалява пределните разходи за системите, а в същото време гарантира тяхното отлично представяне. При разработването на проект по Пожарна Безопасност се спазват изискванията, техническите правила и норми за безопасността при пожар, определени в “Наредба № Iз – 1971 за строително –

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”; поддържат се стандартите и контрола, необходими за осигуряване на постоянно ниво на качество на проектите.
В случай, че Вие имате нужда от проект по Пожарна безопасност или комплексна интегрирана система, включваща пожароизвестителна, пожарогасителна, оповестителна, аварийно осветление и други асоциирани системи, или ако се нуждаете от консултации по съществуващи – ние можем да разработим пълен пакет, който да отговаря на Вашите специфични изисквания. 

ИНЖЕНЕРИНГ

          Монтаж и пуск на пожароизвестителни, звукови системи за аварийни ситуации, видеонаблюдение, сигнално – охранителни системи, вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината, контрол на достъп, евакуационно и аварийно осветление, пожарогасителни системи – спринклерни, дренчерни, системи с инертни газове.

Осъществяваме високоефективен пълен инженеринг при реализирането на договорените проекти.
 • проучване, оценяване и остойностяване на проекта;
 • максимално оптимизиране на разходите чрез правилни технически решения;
 • организация и управление от нашите квалифицирани инженерни екипи;
 • доставка, монтаж и пуск в действие на съоръжения и системи;
Наш приоритет е отговорността и контролът. Сертифицирани сме според изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

    FIRESTORE е първият по рода си интернет магазин за противопожарна, пожароизвестителна и пожарогасителна техника и съоръжения.

    Онлайн магазинът www.firestore.bg  е създаден за улеснение при избора и покупката на различни видове противопожарна техника и съоръжения. Осигурена е широка гама от противопожарна техникa включваща: прахови, водни, водопенни и CO2 пожарогасители, шлангове, струйници, пожарни кранове, съединители, променители, пожарни касети, противопожарни одеала, гасителни вещества и средства за защита, евакуационно осветление, евакуационни планове и указателни знаци.
    На разположение са пожароизвестителни контролни панели, пожароизвестителни детектори, спринклери, дренчери и друга техника и съоръжения комплектовани с кратко описание на продуктите, снимков материал и технически характериситики.

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ


bulgaria7

    Създадената от нас сервизна мрежа е с представителство във всички областни градове, за да бъде осигурено във всяка точка на България, техническо обслужване на системи и съоръжения за:

 • сигурност – пожароизвестителни, звукови системи за аварийни ситуации, системи за управление на дим и топлина, противопожарни клапи, пожароусточиви врати, газсигнализаторни, евакуационно и аварийно осветление, видеонаблюдение, сигнално – охранителни, системи за контрол на достъп;
 • пожарогасене – спринклерни, дренчерни, системи с инертни газове; пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове;
 • комуникация – билдинг мениджмънт, телефонни, домофонни, структурно – кабелни, озвучителни, телевизионни.
       Осигурено 24 часово дежурство с готовност за явяване до 4 часа при повикване на национален телефон 0800 112 00.
 • Сервизно техническо обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи и свързани към тях съоръжения, съгласно изискванията на: чл.22 на Наредба № Iз – 2377 от 15.09.2011 год. за “Правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите” и хармонизираните български и европейски стандарти.
 • Сервизно техническо обслужване на осветлители за аварийно и евакуационно осветление, съгласно изискванията на: чл.26 на Наредба № Iз – 2377 от 15.09.2011 год. за “Правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите”; EN 1838 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”; EN 60598 – 2 – 22 "Осветители. Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление”.
ТЕХНИЧЕСКО ОБЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
 • Презареждане, годишно техническо обслужване, хидростатично изпитване и сервиз на противопожарни уреди и съоръжения и средства за пожарогасене.
 • Доставка на противопожарни уреди, съоръжения и средства за пожарогасене – включващи прахови, водни и CO2 пожарогасители, съгласно изискванията на Наредба № Iз – 2377 от 15.09.2011 год.
 • Осигуряване и поставяне на знаци и сигнали, съглано Наредба № РД – 07/8 от 20.12.2008 год. за “Минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана”.
УСЛУГИ ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

          Високата степен на риск от възникване на пожари или други аварийни ситуации дава основание да предлагаме най – удачните и оптимални варианти за осигуряване на превенция по пожарна и аварийна безопасност:
 • Провеждане организацията по пожарна и аварийна безопасност, съгласно изискванията на Наредба № Із – 2377 на МВР за “Правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите”.
 • Анализиране на пожаропрофилактичната и оперативно – техническата дейност, причините за възникнали пожари и запалвания, фактическото противопожарно състояние на различните типове обекти, разработване и предлагане на ефективни противопожарни мероприятия и организиране на изпълнението им.
 • Провеждане противопожарна подготовка, инструктажи и практически тренировки с експлоатационния персонал, съгласно изискванията на Наредба № РД – 07 – 2 от 2009 год. за “Инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана”.
 • Изработване и предлагане за утвърждаване правила /инструкции/ за противопожарна безопасност.
 • Разработване на планове за подобряване на противопожарното състояние на обекта, планове за осигуряване на пожарната безопасност при капитални и текущи ремонти, както и при извършване на огневи и заваръчни работи.
 • Планове за евакуация на работниците и служителите, планове за действие на работниците и служителите при ликвидиране на пожари и аварийни ситуации.
 • Осигуряване на непрекъснат противопожарен контрол със своевременно отстраняване на всяка предпоставка за евентуално възникване на пожари, чрез ежегодно противопожарно обследване на обекта.
ПОЖАРОГАСЕНЕ И АВАРИЙНО СПАСЯВАНЕ

       “Аварийна, пожарна и екологична защита АД” предлага постоянна оперативна готовност за организиране и поддържане на обектни или териториални противопожарни служби.

 • Организиране на непрекъснато денонощно дежурство с квалифициран личен състав и техника;
 • Поддържане в постоянна оперативна готовност наличната техника и средствата за пожарогасене и аварийно – спасителна дейност;
 • Планове за пожарогасене и оказване на помощ при аварийни ситуации.
 • Оперативна защита за гасене на възникнали пожари и ликвидиране на аварии
 • Специализирано звено за противопожарна охрана на “Аварийна, пожарна и екологична защита” АД, базирано в к.к. “Чайка” – Златни пясъци, гр. Варна.
СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ
 • Сертификат ISO 9001:2008 от от GL Systems Certification за изградена система за управление на качеството.
 • Разрешение № 399 / 18.10.2013 год. от ГД „ПБЗН” – София за “Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти” на територията на Република България.
 • Разрешение № 422 / 20.03.2014 год. от ГД „ПБЗН” – София за “Пожарогасителна дейност” на територията на Република България.
 • Разрешение № 138 / 30.05.2012 год. от ГД „ПБЗН” – София за “Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители” и „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” на територията на Република България.
 • Сертификат № ПО – 9264 / 2012 год. от ГД „ПБЗН” – София за “Осъществаване на дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове”.

ISO_AAPEZ_BG_2012_2015 Reshenie_AAPEZ_BG_1 Razreshenie_AAPEZ_30.05.2012_web Razreshitelno_422-1
РЕКЛАМА

ПРОДАЖБА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
   Презареждане и сервиз на пожарогасители © Web Design: Niks Design Ltd. 2014